داور بسکتبال

تفسیر قوانین داوری بسکتبال مرجعی برای بازیکن، سرمربی و داور در هر دو رده زنان و مردان می باشد درک این مطلب ضروری است که قوانین بایستی در عمل مورد استفاده قرار گیرد.

تالار داور بسکتبال

آخرین مطالب و اخبار داوری

آخرین نسخه کتاب تفسیر قوانین داوری (زبان اصلی)

FIBA Official Basketball Rules

۲۰۲۰  v 1.1

FIBA Official Interpretations

Jan 2021 v 2.0

FIBA Official Interpretations

JUNE 2021 v 3.0

FIBA Official Interpretations

October 2022-v1.0

آخرین نسخه کتاب تفسیر قوانین داوری (ترجمه فارسی)

کتاب قانون بسکتبال

ترجمه: هانیه شهدوست
بهاره سعیدی فر
تابستان ۹۸ – v1

قوانین رسمی بسکتبال ۲۰۲۰

ترجمه: محمدرضا صالحیان
احسان سرباز رحیمی
فروردن ۱۴۰۰ – v1.1

کتاب قانون بسکتبال

ترجمه: هانیه شهدوست
بهاره سعیدی فر
فروردین ۱۴۰۰ – v2

کتاب قانون بسکتبال

ترجمه: هانیه شهدوست
بهاره سعیدی فر
مرداد ۱۴۰۰ – v3

آخرین نسخه کتاب تفسیر قوانین داوری، تجهیزات، آمار ۳×۳ (زبان اصلی)

fiba 3×3 basketball rules

full version

FIBA 3×3 Basketball Rules

Full 2019

equipment and software

appendix to the 3×3 official rules

۳×۳ rules of the game

۲۰۱۹ interpretations

FIBA 3×3 Statisticians

Manual

FIBA 3×3 Basketball Rules

Summary 2019

fiba 3×3 basketball rules interpretations

yellow version

FIBA 3×3 PLAYERS GUIDE

world association of basketball coaches

FIBA 3×3 Basketball Rules

خلاصه قوانین۳×۳زبان اصلی

FIBA 3×3 Basketball Rules

November 2021

FIBA 3×3 Basketball Rules

قوانین کوتاه شده بسکتبال سه نفره زبان اصلی ۲۰۲۲

آخرین نسخه کتاب تفسیر قوانین داوری، تجهیزات، آمار ۳×۳ (ترجمه فارسی)

قانون داوری بسکتبال ۳X3

ترجمه: صنم نظامی

آوریل ۲۰۲۰

خلاصه قانون بسکتبال ۳X3 فیبا

ترجمه: فروغ برزمینی

قوانین رسمی بسکتبال سه نفره ۳X3 فیبا

ترجمه: فروغ برزمینی

ویرایش ۲۰۲۲

آخرین نسخه کتاب تفسیر قوانین داوری بسکتبال با ویلچر (IWBF) (زبان اصلی)

IWBF C&I

۲۰۱۹ def

۳×۳ IWBF Rules

۲۰۱۹ approved

آخرین نسخه کتاب تفسیر قوانین داوری بسکتبال با ویلچر (IWBF) (ترجمه فارسی)

داوری میز

راهنمای داوران میز فیبا

v4.0 Auq2020 fa

مترجم: الهه محمدی خواه

جدول ۳×۳

جدول منشی

اصول ۲۴ ثانیه

علی علی اسماعیلی – رفسنجان

مکانیک داوری

basic part3 pw protected

basic part2 pw protected

basic part1 pw protected

موارد دیگر داوری فیبا

FIBA Fitness Manual COVID-19

v1.0 Apr2020 en

IOT راهنمای داوران فیبا

تکنیک‌های انفرادی داوری (الفV-1.1)

مترجم: الهه محمدی خواه

راهنمای آموزش داوران

تکنیک‌های انفرادی داوری