داور بسکتبال

تفسیر قوانین داوری بسکتبال مرجعی برای بازیکن، سرمربی و داور در هر دو رده زنان و مردان می باشد درک این مطلب ضروری است که قوانین بایستی در عمل مورد استفاده قرار گیرد.

تالار داور بسکتبال

آموزش مکانیک داوری

آموزش علایم داوری

آخرین نسخه کتاب تفسیر قوانین داوری (زبان اصلی)

FIBA Official Basketball Rules

2020  v 1.1

FIBA Official Interpretations

Jan 2021 v 2.0

FIBA Official Interpretations

JUNE 2021 v 3.0

FIBA Official Interpretations

October 2022-v1.0

آخرین نسخه کتاب تفسیر قوانین داوری (ترجمه فارسی)

کتاب قانون بسکتبال

ترجمه: هانیه شهدوست
بهاره سعیدی فر
تابستان 98 – v1

قوانین رسمی بسکتبال 2020

ترجمه: محمدرضا صالحیان
احسان سرباز رحیمی
فروردن 1400 – v1.1

کتاب قانون بسکتبال

ترجمه: هانیه شهدوست
بهاره سعیدی فر
فروردین 1400 – v2

کتاب قانون بسکتبال

ترجمه: هانیه شهدوست
بهاره سعیدی فر
مرداد 1400 – v3

آخرین نسخه کتاب تفسیر قوانین داوری، تجهیزات، آمار 3×3 (زبان اصلی)

fiba 3×3 basketball rules

full version

FIBA 3×3 Basketball Rules

Full 2019

equipment and software

appendix to the 3×3 official rules

3×3 rules of the game

2019 interpretations

FIBA 3×3 Statisticians

Manual

FIBA 3×3 Basketball Rules

Summary 2019

fiba 3×3 basketball rules interpretations

yellow version

FIBA 3×3 PLAYERS GUIDE

world association of basketball coaches

FIBA 3×3 Basketball Rules

خلاصه قوانین3×3زبان اصلی

FIBA 3×3 Basketball Rules

November 2021

FIBA 3×3 Basketball Rules

قوانین کوتاه شده بسکتبال سه نفره زبان اصلی 2022

آخرین نسخه کتاب تفسیر قوانین داوری، تجهیزات، آمار 3×3 (ترجمه فارسی)

قانون داوری بسکتبال 3X3

ترجمه: صنم نظامی

آوریل 2020

خلاصه قانون بسکتبال 3X3 فیبا

ترجمه: فروغ برزمینی

قوانین رسمی بسکتبال سه نفره 3X3 فیبا

ترجمه: فروغ برزمینی

ویرایش 2022

آخرین نسخه کتاب تفسیر قوانین داوری بسکتبال با ویلچر (IWBF) (زبان اصلی)

IWBF C&I

2019 def

3×3 IWBF Rules

2019 approved

آخرین نسخه کتاب تفسیر قوانین داوری بسکتبال با ویلچر (IWBF) (ترجمه فارسی)

داوری میز

راهنمای داوران میز فیبا

v4.0 Auq2020 fa

مترجم: الهه محمدی خواه

جدول 3×3

جدول منشی

اصول 24 ثانیه

علی علی اسماعیلی – رفسنجان

مکانیک داوری

basic part3 pw protected

basic part2 pw protected

basic part1 pw protected

موارد دیگر داوری فیبا

FIBA Fitness Manual COVID-19

v1.0 Apr2020 en

IOT راهنمای داوران فیبا

تکنیک‌های انفرادی داوری (الفV-1.1)

مترجم: الهه محمدی خواه

راهنمای آموزش داوران

تکنیک‌های انفرادی داوری

آخرین مطالب و اخبار داوری