خواهشمندیم برای رسیدن به اهداف‌مان، با ارائه پیشنهاد، انتقاد و اظهار نظر، از طریق روش‌های زیر ما را یاری فرمایید؛

توسعۀ ورزش بسکتبال و فراهم کردن پایگاه تخصصی و هماهنگی بین باشگاه و مراکز آموزشی بسکتبال به منظور شکوفایی استعدادهای این رشته و ارتقاء و تعالی بسکنبال ایران از مهمترین اهداف ماست. این مهم میسر نمی‌شود مگر با کمک و یاری خانوادۀ بزرگ بسکتبال.