اصول 24 ثانیه

داوری بسکتبال

سایت خانه بسکتبال ایران؛تفسیر قوانین داوری بسکتبال مرجعی برای بازیکن، سرمربی و داور در هر دو رده زنان و مردان می باشد درک این مطلب ضروری است که قوانین بایستی در عمل مورد استفاده قرار گیرد. صفحه تخصصی داوری بسکتبال

اگر بازي متوقف شود به دلیل :

  • خطا یا تخلف مدافع ( شامل اوت نمی شود)
  • هر دلیل قانونی توسط مدافع مانند مصدومیت

و مالکیت توپ هم به تیم قبلی واگذار شود، اگر پرتاب به داخل اجرا شود از:

– زمین دفاعی :

شات کلاك به 24 ریست می شود

– زمین حمله:

* اگر شات کلاك در زمان توقف بالاتر از 14 باشد بدون ریست از همان زمان توقف ادامه پیدا می کند.

* اگر شات کلاك در زمان توقف کمتر از 14 باشد می بایست به 14 ریست شود.

اگر بازي متوقف شود به دلیل :

  • خطا یا تخلف مهاجم ( شامل اوت هم می شود)
  • مالکیت نوبتی

و مالکیت توپ هم به تیم جدید واگذار شود، اگر پرتاب به داخل اجرا شود از:

– زمین دفاعی :

شات کلاك به 24 ریست می شود.

– زمین حمله :

شات کلاك به 14 ریست می شود.

پرتاب به داخل بعد از خطاي دیسکالیفه یا خطاي غیرورزشی ، از throw-in line زمین حمله با 14 ثانیه روي شات کلاك انجام می شود.

زمانی که خطاي فنی بر علیه مدافع اعلام می شود و پرتاب به داخل اجرا می شود از:

– زمین دفاعی :

شات کلاك به 24 ریست می شود

– زمین حمله :

* اگر شات کلاك در زمان توقف بالاتر از 14 باشد بدون ریست از همان زمان توقف ادامه پیدا می کند.

* اگر شات کلاك در زمان توقف کمتر از 14 باشد می بایست به 14 ریست شود

زمانی که خطاي فنی بر علیه مهاجم اعلام می شود و پرتاب به داخل اجرا می شود از:

– زمین دفاعی :

شات کلاك از زمان توقف ادامه پیدا می کند.

– زمین حمله :

* اگر شات کلاك در زمان توقف کمتر از 14 باشد از همان زمان توقف ادامه پیدا می کند.

* اگر شات کلاك در زمان توقف بالاي 14 باشد می بایست به 14 ریست شود.

اگر در 2 دقیقه پایانی کوارتر چهارم یا وقت اضافه تیمی که مالکیت توپ را در زمین دفاعی اش اختیار دارد تایم استراحت بگیرد ، بعد از تایم استراحت مربی تیم باید تصمیم بگیرد بازي از throw-in line زمین حمله از سر گرفته شود یا زمین دفاعی :

  • اگر بازي به دلیل اوت شدن توپ متوقف شده باشد و پرتاب به داخل اجرا شود از:

– زمین دفاعی :

شات کلاك از زمان توقف ادامه پیدا می کند.

– زمین حمله:

* اگر شات کلاك در زمان توقف کمتر از 14 باشد از همان زمان توقف ادامه پیدا می کند.

* اگر شات کلاك در زمان توقف بالاي 14 باشد می بایست به 14 ریست شود.

• اگر بازي به دلیل خطا یا تخلف ( شامل اوت نمی شود) متوقف شده باشد و پرتاب به داخل اجرا شود از:

– زمین دفاعی :

شات کلاك به 24 ریست می شود.

– زمین حمله :

شات کلاك به 14 ریست می شود.

  • تایم استراحت توسط تیمی که کنترل جدید را بدست آورده ، گرفته شود و پرتاب به داخل اجرا شود از:

– زمین دفاعی :

شات کلاك به 24 ریست می شود.

– زمین حمله :

شات کلاك به 14 ریست می شود.

بعد از برخورد توپ به سبد حریف ، چنانچه :

• تیمی که قبلا مالکیت توپ را در اختیار داشته ، مجددا کنترل توپ را بدست بیاورد ،شات کلاك به 14 ریست می شود

• اگر حریف مالکیت جدید توپ را بدست آورد شات کلاك به 24 ثانیه ریست می شود.

اگر بعد از رهاشدن شوت ، مدافع در زمین دفاعی اش مرتکب خطا روي یکی از مهاجمین شود، چنانچه:

• محدودیت خطاي تیمی مدافع تمام شده باشد دو پرتاب آزاد به مهاجمی که خطا روي او انجام شده واگذار می شود.

• محدودیت خطاي تیمی مدافع تمام نشده باشد ، پرتاب به داخل با 14 ثانیه روي شات کلاك به تیم مهاجم واگذار می شود.

 

علی علی اسماعیلی – رفسنجان

دیدگاهتان را بنویسید