هیئت بسکتبال شهرها و استان‌ها

داستان شکل‌گیری و تاریخچه بسکتبال استان‌ها به روایت خانواده بزرگ بسکتبال ایران

درباره

خانه بسکتبال ایران

ایجاد بانک اطلاعاتی بسکتبال از تاریخ ورود بسکتبال به ایران، همچنین گردآوری مطالب و آموزه‌های فنی و اجتماعی، که برای گروه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی و … جامع و قابل استناد باشد.

ادامه مطلب
تاریخچه

بسکتبال ایران

تاریخ ورود بسکتبال به ایران دقیقاً مشخص نیست اما حدود ۱۰۰ سال پیش در سال ۱۳۹۸، بعد از جنگ جهانی اول، میرمهدی ورزنده دانشجوی ایرانی مقیم بلژیک در بازگشت به ایران، بنیان ورزش‌های مدرن مثل والیبال و بسکتبال را در مدارس پایه‌گذاری کرد.

از سویی گفته می‌شود بسکتبال در همان سال‌ها، نخستین بار توسط سربازان و مستشاران خارجی به عنوان ورزش وارداتی در کنار فوتبال و والیبال، به داخل مرزهای ایران رسید.

ادامه مطلب