کنفرانس غربی انجمن بسکتبال ملی (NBA) شامل 15 تیم است که در سه بخش زیر تقسیم شده‌اند.

Northwest, Pacific, and Southwest

**Northwest Division:**
1. Denver Nuggets
2. Minnesota Timberwolves
3. Oklahoma City Thunder
4. Portland Trail Blazers
5. Utah Jazz

Northwest Division – بخش شمال غرب