کنفرانس غربی انجمن بسکتبال ملی (NBA) شامل 15 تیم است که در سه بخش زیر تقسیم شده‌اند.

Northwest, Pacific, Southwest

Northwest Division – بخش شمال غرب

Pacific Division – بخش اقیانوس آرام

Southwest Division – بخش جنوب غربی