کنفرانس شرقی انجمن بسکتبال ملی (NBA) شامل 15 تیم است که در سه بخش زیر تقسیم شده‌اند.

Atlantic, Central, Southeast

Atlantic Division – بخش آتلانتیک

Central Division – بخش مرکزی

Southeast Division – بخش جنوب شرقی

کنفرانس غربی انجمن بسکتبال ملی (NBA) شامل 15 تیم است که در سه بخش زیر تقسیم شده‌اند.

Northwest, Pacific, Southwest

Pacific Division – بخش اقیانوس آرام

Northwest Division – بخش شمال غرب

Southwest Division – بخش جنوب غربی