رایگان

در یک بازی “خود بازی مهم است نه نتیجه آن. زیرا اوست که آینده مینی بسکت را دردست دارد و می‌تواند به فعالیت بازیکنان جان داده و قدرت بخشد و فضایل اخلاقی مانند یگانگی و اتحاد و افکار مثبت در جامعه ورزشی بوجود آورد.

به‌هنگام پرداختن به ورزش‌های گروهی است که نوجوانان به راز “آفرینندگی” که همانا سازندگی و نوآوری باشد پی میبرند. مینی بسکتبال یکی از این بازی‌های گروهی است. “اعظم اسکندر”

 

دسته: