فدراسیون بسکتبال ایران

Islamic Republic of Iran Basketball Federation

منبع سایت تخصصی خانه بسکتبال ایران؛

تاریخ ورود بسکتبال به ایران

تاریخ ورود بسکتبال به ایران دقیقاً مشخص نیست اما حدود ۱۰۰ سال پیش در سال ۱۳۹۸، بعد از جنگ جهانی اول، میرمهدی ورزنده دانشجوی ایرانی مقیم بلژیک در بازگشت به ایران، بنیان ورزش‌های مدرن مثل والیبال و بسکتبال را در مدارس پایه‌گذاری کرد.از سویی گفته می‌شود بسکتبال در همان سال‌ها، نخستین بار توسط سربازان و مستشاران خارجی به عنوان ورزش وارداتی در کنار فوتبال و والیبال، به داخل مرزهای ایران رسید.معلمان آمریکایی، دستۀ دیگری از کسانی هستند که گفته می‌شود بسکتبال را به دانش‌آموزان مدارس ۱۰۰ سال پیش معرفی کردند.

فدراسیون بسکتبال ایران
اولین سند

تصویری از دختران بسکتبال ارامنۀ جلفا اصفهان

تصویری از دختران بسکتبال ارامنۀ جلفا اصفهان در سال ۱۳۰۲ ه.ش، اولین سند معتبری است که در ادامۀ روایت‌های ورود بسکتبال به ایران وجود دارد. این تصویر در کتابی تاریخی در شورای خلیفه‌گری ارامنه موجود است که روی آن تاریخ ۱۹۲۳ ثبت شده است.

پناهنده‌های ارمنی سال‌ها، قبل و بعد از دولت شوروی، در شهرهای مختلف ایران ساکن شدند و در هنر و طلاسازی جایگاه بالایی داشتند.

ادامه مطلب

روسا و سرپرستان فدراسیون بسکتبال در تونل زمان

از زمان تاسیس تاکنون

منبع سایت  تخصصی خانه بسکتبال  ایران
فدراسیون بسکتبال ایران

کاظم رهبری
سال ۱۳۲۴

فدراسیون بسکتبال ایران

مهندس فرهی
سال ۱۳۲۷

فدراسیون بسکتبال ایران

میر ریاحی
سال ۱۳۲۷

فدراسیون بسکتبال ایران

تیمسار گل پیرا
۱۳۲۸ سال

فدراسیون بسکتبال ایران

شاملو
سال ۱۳۳۰

فدراسیون بسکتبال ایران

ضیاالدین شادمان
سال ۱۳۳۰

فدراسیون بسکتبال ایران

مصطفی سلیمی
سال ۱۳۳۸

فدراسیون بسکتبال ایران

حسین سرودی
سال ۱۳۴۱

فدراسیون بسکتبال ایران

ضیاالدین شادمان
سال ۱۳۴۴

فدراسیون بسکتبال ایران

تقی وصالی
سال ۱۳۴۶

فدراسیون بسکتبال ایران

دکتر بهمن
سال ۱۳۴۶

فدراسیون بسکتبال ایران

حسین نخعی
سال ۱۳۴۷

فدراسیون بسکتبال ایران

فریدون صادقی
سال ۱۳۵۲

فدراسیون بسکتبال ایران

مصباح زاده
سال ۱۳۵۴

فدراسیون بسکتبال ایران

کمال مشحون
سال ۱۳۵۶

فدراسیون بسکتبال ایران

محمود مشحون
سال ۱۳۵۷

فدراسیون بسکتبال ایران

بيژن قهرمانلو
سال ۱۳۵۸

فدراسیون بسکتبال ایران

ناصر صدری
سال ۱۳۵۸

فدراسیون بسکتبال ایران

محمود مشحون
سال ۱۳۵۸

فدراسیون بسکتبال ایران

علی مقدسیان
سال ۱۳۵۹

فدراسیون بسکتبال ایران

ناصر بیگلری
سال ۱۳۶۴

فدراسیون بسکتبال ایران

محمود مشحون
سال ۱۳۶۸

فدراسیون بسکتبال ایران

مهرداد آگین
سال ۱۳۷۳

فدراسیون بسکتبال ایران

علی غضنفری
سال ۱۳۷۶

فدراسیون بسکتبال ایران

محمود مشحون
سال ۱۳۸۱

فدراسیون بسکتبال ایران

رمضانعلی دولو
سال ۱۳۹۳

فدراسیون بسکتبال ایران

محمود مشحون
سال ۱۳۹۴

فدراسیون بسکتبال ایران

رامین احمدی طباطبایی
سال ۱۳۹۶