هاشم صیدی hashem seidi

سوابق Game records

16 سال 16 years

سطح Level

ملی Meli

خشایار عباسی Khashayar Abasi

سوابق Game records

9 سال 9 years

سطح Level

درجه 2 2