ناهید ادیب‌پور

ناهید ادیب‌پور

ناهید ادیب‌پور بازیکن و مربی تیم ملی بسکتبال.
(عکس ایستاده از راست: ثریا بختیار (مربی)، فرانك طیاری، ناهید ادیب‌پور، هما گودرزی و فتانه ملك. نشسته از راست: چیترا دادخواه، بهشته فرامرزی، فاطمه خدایی، فروزنده سماوات و شعله ضیایی / عکس از کتاب یادبود ثریا بختیار).


ناهید ادیب‌پور از بازیكنانی است كه علاوه بـر سـوابق بـازیكنی، در مربیگـری، كارهـای اجرایی و دانشگاهی پیشینه‌ای طولانی دارد. وی در روز 12 آبـان 1342 بـه دنیـا آمـد. پدرش از كشتی‌گیران بنام ملایر بود. با شروع تحصـیلات در دور ه ابتـدایی، در كارهـای گروهی مشاركت داشت و عضو گروه پیشاهنگی مدرسه شد.

در مقطع راهنمایی و در سـال 1357، بسـكتبال را شـروع كـرد و بـه عضـویت تـیم مدرسه درآمد. فعالیت با این تیم به قهرمـانی در ناحیـه 16 تهـران انجامیـد. همچنـین عضویت در تیم ناحیه 16 كه خانم مشفق مربیگری آن را بر عهده داشت.

پیگیری جدی‌تر تمرینات بسكتبال توسط ناهید ادیب‌پور، در سال 1358 و زیر نظـر ثریا بختیار انجام شد. پس از سال‌ها تمرین با وجود محدودیت برای مسـابقات دختـران، سرانجام در سال 1364، ناهید ادیب‌پور در یك دوره مسـابقات بـین‌المللـی جوانـان بـه همراه تیم منتخب ایران به میدان رفت و به مقام قهرمانی دست یافت.

موفقیت‌های وی بعد از قهرمانی در مسابقات باشگاههای تهران به همراه تـیم پیـام و مربیگری بختیار در سال 1365، یكی بعد از دیگری دنبال شد و با یك قهرمانی دیگر در مسابقات تهران و قبولی در رشته مدیریت دانشگاه اصـفهان در سـال 1367 ادامـه پیـدا كرد.

بازی‌های بسكتبال در دهه 60، منجر به انتقال او از اصفهان به دانشگاه الزهرا تهـران شد و وی به دلیل عضویت در تیم ملی بسكتبال بانوان ایران در سال 1368، تحصـیلات خود را در این دانشگاه ادامه داد. نخستین بازی ملی ادیب‌پور مقابل تیم سریلانكا برگزار شد.

سال 1371، در دومین دوره مسابقات المپیاد دانشگاهی به میزبانی دانشـگاه الزهـرا، به همراه تیمش قهرمانی در دانشگاههای سراسر كشور را كسب كرد.

وی در مسابقات المپیاد دانشگاهی در سـال 1372 در كرمان علاوه بر كسب یك قهرمانی دیگر، در مسـابقات پرتـاب آزاد نیز در بین بازیكنان دانشگاههای سراسر كشور مقـام اول را بـه دسـت آورد و بـا دو مدال به خانه برگشت.

برخی عناوین كسب شده توسط ناهید ادیب‌پور:

قهرمانی با تیم تهران در مسابقات قهرمانی ایران (1372).
شركت در اولین دوره بازی‌های كشورهای اسلامی با تیم ملی و كسب مقـام سـوم در سال 1372.
كسب مقام دوم با تیم ملی در مسابقات بین‌المللی دهه فجر (1372).
عضویت در تیم ملی دانشجویان در اولین دوره همبستگی دانشـجویان كشـورهای اسلامی (1373).

ناهید ادیب‌پور در سال‌های دهه 70 با كسب عناوین مختلف قهرمانی به صورت تیمی و فردی (مسابقات پرتاب آزاد)، از بازیكنان پرآوازه بسكتبال بود. وی علاوه بر شركت در تمرینات تیم پیام، در تیم دماوند مربیگری می‌كرد و در سال 1376، بـه همـراه یكـی از بازیكنان این تیم، پروانه عباسی، بازیكنان تیم ملی بسـكتبال در بـازیهـای كشـورهای‌ اسلامی در سال 1997 بودند و قهرمان این رقابت‌ها شدند.

از هم‌تیمی‌های صاحب نام وی می‌توان از فرانك طیاری، فروزنده سـماوات و سمانه عبداللهی نام برد. وی كه از سال 1364 همزمان با بازیكنی در تیم پیام، فعالیت  مربیگری را با آموزش به بازیكنان مستعد آغاز كرده بود، تیم دماوند را پایه‌گـذاری كـرد كه به گفته خودش سمبل پایداری، استقامت و بلندترین قله و نماد كشور اسـت. حتـی لباس تیمش را به رنگ زرد و با امید به داشتن بازیكنـان طلایـی انتخـاب كـرد. دیـری نگذشت كه بیشتر شاگردانش ملی‌پوش شدند. همینطـور  مربـی یـا داور.
مثـل؛ نسـرین فدایی، مریم صابری، پوران عباسی، پروانه عباسی، شایسته متشرعی، ندا شامرانی، مـریم رشیدی، مژگان حیدری و شمسی شكری.

تیم‌های دماوند و پیام هر دو در مسـابقات دسـته یـك باشـگاههـای  تهـران حضـور داشتند.

علاوه بر آن از سال 1373 با مربیگری در تیم‌های منتخب جوانـان تهـران در سـطح مربیان بسكتبال كشور بیشتر شناخته شد.

مربیگری در تیم نفت تهران، تجربه جدید ادیب‌پور در سـال 1377 بـود كـه او را از دماوند، روانه تیم‌های سرشناس باشگاهی از جمله هما  كرد. مـریم جمشـیدی، فریبـا پرویزی، راحله مشحون، پرشنگ دوكوهكی، پرسـتو دوكـوهكی، سـارا پورجـانكی، سـارا مرشدی، غزال فدایی‌نژاد، مهشید عماد و الهام نجفی از بازیكنان جـوان او در تـیم نفـت بودند. از سال 1378 تا 1380 برای او با یك نایب قهرمـانی و دو قهرمـانی بـا تـیم همـا گذشت.

ادیب‌پور در سومین دوره بازی‌های كشـورهای اسـلامی در سـال 2001، بـه افتخـار مربیگری تیم ملی نائل آمد. وی به همراه اعضای تیم، مقام اول ایـن دوره از  بـازی‌هـا را جلوی نام ایران نوشت. از نكات برجسته در ایـن دوره، حضـور چهـار بـازیكن ادیـب‌پـور (متشرعی، پروانه عباسی، ندا شامرانی و شمسی شكری) در تیم ملی بسكتبال بانوان بود.

مربیگری ناهید ادیب‌پور در تیم‌های هما، دماوند (پس از كناره‌گیری از مربیگری، این تیم را به ثریا بختیار واگذار كرد) و شهرداری تهران ادامه یافت تا اینكه در سال 1387 با تیم شهرداری مقابل تیم باشگاه الهلال امارات در یك مسابقه دوستانه قـرار گرفـت. وی در سال 1388، مربی تیم فولاد مباركه سـپاهان اصـفهان شـد و بـا ایـن تـیم بـه مقـام نایب قهرمانی سوپر لیگ بانوان نائل آمد.

مربیگری در گاز تهران (دو دوره) و كرمان، از دیگر سوابق ادیب‌پور در دهه 90 است.

ناهید ادیب‌پور

وی علاوه بر مربیگری از سال 1380، مدرسی بسكتبال را آغاز كرد و چنـد دوره بـه كلاس‌های تربیت مدرسان بسكتبال دعوت شد.

ادیب‌پور از سال 1384 (با یك سال وقفه در سال 1397)، سال‌ها مسـئول انجمـن بسكتبال شهرداری تهران بود.
وی یكی از پیشگامان برگـزاری بسـكتبال سـه نفـره بانوان در سال 1384 بود. ادیب‌پور نزدیک به دو دهه ، مدرس «دانشكده تربیت بدنی دانشـگاه تربیـت دبیـر» شهید رجایی است.

ادیب‌پور در سال 1389، همزمان با مسابقات جهانی بسكتبال در تركیه (2010)، در كلینیك بین‌المللی مربیگری بسكتبال این كشور شركت كـرد كـه بـرای او آمـوزه‌هـای تازه‌ای از روش‌های حمله و دفاع در بسكتبال داشت.

تنظیم آیین‌نامه مسابقات بسكتبال خانواده، به منظور ترغیـب اعضـای خـانواده‌هـای ورزشكاران به ورزش و با هدف ایجاد ارتبـاط  عمیـق  و همبسـتگی  بـین آنـان، از جملـه كارهای ادیب‌پور است كه در سال 1392 توسط شهرداری تهران اجرایـی شـد و سـپس سایر انجمن‌های ورزشی نیز ملزم به اجرای این برنامه شدند.

دهه 90 را باید عـلاوه بـر مربیگـری ادیـب‌پـور، دوران شـكوفایی وی در تحصـیلات (دكترای تربیت بدنی)، مدرسی كلاس‌هـای مربیگـری، مسـئولیت‌هـای مختلـف اجرایـی شامل دبیر انجمن بسكتبال ورزش كارگری، دانشـگاههـای علـوم پزشـكی، مـدیر گـروه تربیت بدنی دانشكده علوم ورزشـی دانشـگاه تربیـت دبیـر شـهید رجـایی، ریاسـت اداره تربیت بدنی دانشگاه و … قلمداد كرد.

از ناهید ادیب‌پور بسكتبالیست ملی‌پوش دهه‌های 60 و 70، در سال 1395 به عنوان استاد نمونه دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

فعالیت‌های علمی ادیب‌پور كه مرتبط با بسكتبال است:

– بیش از 15 مقاله برای مجلات و همـایش‌هـا و مجـری  5 طـرح  پژوهشـی شـامل؛ ویژگی‌های آنتروپومتریك و عوامل آمادگی جسمانی به عنوان عوامـل پـیش بـین شـوت بسكتبال در دختران بسكتبالیست نخبه.  تـأثیر  تمرینـات  تركیبـی پلایومتریـك  و وزنـه. تمرینی بر افزایش پرش عمودی دختران بسكتبالیست. تدوین چـارچوبی  بـرای  انتخـاب  مربیان تیم‌های ملی بسكتبال (تز دكتری).

وی در حال حاضر نایب رئیس بخش زنان هیئت بسکتبال استان تهران است.

قسمت‌هایی از زندگی ناهید ادیب‌پور برگرفته از کتاب «داستان یک قرن» نوشته افشین رضاپور.    

دیدگاهتان را بنویسید