Accountable

١- مسئول ٢- (coll.)مشغول دفاع از حریف ٣- كسی كه مشغول دفاع كردن از حریف باشد

دسته بندی: برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید