Accidentally-on-purpose (sl.)

١- حركت اتفاقی مطلوب ٢- موذیانه، محیلانه ٣- از روی بدخواهی

دسته بندی: برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید