بشنويد – واكنش گزارشگر تلويزيون بعد از به تعويق افتادن انتخابات بسكتبال

بشنويد - واكنش گزارشگر تلويزيون بعد از به تعويق افتادن انتخابات بسكتبال

چنين واكنش هايى به انتخابات يك فدراسيون ورزشى كه با صداى گزارشگر تلويزيون در يكى از گروههاى مجازى منتشر شده، مقوله انتخابات را به ابتذال مى كشد.

انتخابات، امر قدسى نيست كه اعتقادات مذهبى را وسط بكشيم.

با اجراى بخش اول اين كارها كه كپى يكى از حماسه هاى تاريخ معاصر ايران است، بسكتبال در جامعه؛ به مثابه جوك هاى خنده دار ديده مى شود و رويدادها و اتفاقات بسكتبال با چنين واكنش هاى هيجانى، مبتذل ارزیابی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید