امیرحسین کیقبادی Amir hosein Keghobadi

تاریخ تولدBirthday

1387/01/172008/04/05

رده سنیAge group

نوجوانانTeen

پست بازیGame post

سنترCenter

سوابقGame records

9 سال9 year

قد / وزنWeight / Height

185 / 95185 / 95

آدرس

ایران اصفهان شاهین شهر

بیوگرافی

بسکتبالیست