باشگاه شیمیدرقم حامی مالی جدید خود را معرفی کرد

باشگاه شیمیدرقم حامی مالی جدید خود را معرفی کرد

سایت خانه بسکتبال ایران؛ باشگاه شیمیدرقم حامی مالی جدید خود را معرفی کرد

در ناهنجاری‌ اقتصاد بسکتبال ایران همین که مالک یک باشگاه در خارج از فصل به فکر سروسامان دادن اقتصاد تیم است جای شکرش باقیست و نوید تمهیدات مناسب را ماهها قبل از برپایی لیگ برتر بسکتبال می‌دهد که در زمینه اقتصادی دچار شلختگی است.

در این آشفته بازار، فدراسیون بسکتبال بدون پروسه اقتصادی بلند مدت یا بازگشت سرمایه به طرق مختلف، متوسل به راه‌هایی می‌شود تا پول باشگاهها را فقط مصرف کند.

دیدگاهتان را بنویسید