رادیو بسکتبال

پادکست تخصصی بسکتبال هر هفته جمعه منتشر می شود

و از اتفاقات تاریخی و به روز بسکتبال با شما گپ می‌زند

رادیو بسکتبال از سایت خانه بسکتبال ایران پخش میشه و خبر‌های خوب ، مصاحبه‌های داغ ، تحلیل و گزارش و… صدای ما فراتر از خانۀ ماست

تحلیل خبر

اتفاقات تاریخی

گزارش و مصاحبه

آموزش