دکتر حسین رضیحسین-رضی01 دکتر حسین رضی

ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی 1951 دهلی‌نو

رئیس هیئت بسکتبال تهران در سال 1352

از بنیانگذاران بسکتبال در کاشان.