تالار مشاهیر بازیکنان

بانو فرشته گلستانیبانو-فرشته-گلستانی01 بانو فرشته گلستانی

ملی پوش بسکتبال در دهۀ ۴۰

بازیکن تیم تاج تهران.