تالار مشاهیر مسئولین

حسین سرودیحسین-سرودی01-524x400 حسین سرودی

از بنیانگذاران بسکتبال در ایران

مربی تیم‌های شعاع و دوچرخه سواران (تاج) در دهه ۲۰

مربی شهرهای خرمشهر و دزفول و شهرهای شمالی از جمله بندرپهلوی و … در آغاز دهۀ ۳۰

رئیس فدراسیون بسکتبال بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳.
عضو تیم ملی بسکتبال در المپیک ۱۹۴۸ لندن و بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱ دهلی‌نو. عضو باشگاه تاج.