حسین سرودیحسین-سرودی01-524x400 حسین سرودی

از بنیانگذاران بسکتبال در ایران

مربی تیم‌های شعاع و دوچرخه سواران (تاج) در دهه 20

مربی شهرهای خرمشهر و دزفول و شهرهای شمالی از جمله بندرپهلوی و … در آغاز دهۀ 30

رئیس فدراسیون بسکتبال بین سال‌های 1341 تا 1343.
عضو تیم ملی بسکتبال در المپیک 1948 لندن و بازی‌های آسیایی 1951 دهلی‌نو. عضو باشگاه تاج.