تالار مشاهیر مسئولین

دکتر ضیاءالدین شادمانphoto_2020-11-08_14-24-55-415x400 دکتر ضیاءالدین شادمان

ملی‌پوش ایران در المپیک ۱۹۴۸ لندن

رئیس فدراسیون در دو دوره. (۱۳۳۰ تا ۱۳۳۷ و ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵).