دکتر ضیاءالدین شادمانphoto_2020-11-08_14-24-55-415x400 دکتر ضیاءالدین شادمان

ملی‌پوش ایران در المپیک 1948 لندن

رئیس فدراسیون در دو دوره. (1330 تا 1337 و 1343 تا 1345).