تالار مشاهیر مسئولین

بانو اعظم اسکندربانو اعظم اسکندر

از بنیانگذاران بسکتبال بانوان در ایران

(کاپیتان تیم‌های ملی والیبال و بسکتبال و بازیکن تیم‌های بوستان ورزش، تهرانجوان، پاس ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹)