تالار مشاهیر مربیان

علی‌اکبر لطفیعلی‌اکبر لطفی

پدر بسکتبال بانوان ایران

قهرمانی با تیم دختران فاطمه سیاح

انجمن دوشیزگان و بانوان و تیم آزمایش در باشگاههای تهران به مدت ۱۱ سال

طی سال‌های۱۳۴۳ تا ۱۳۵۴ و مربی تیم ملی بانوان.