علی‌اکبر لطفیعلی‌اکبر-لطفی-533x400 علی‌اکبر لطفی

پدر بسکتبال بانوان ایران

قهرمانی با تیم دختران فاطمه سیاح

انجمن دوشیزگان و بانوان و تیم آزمایش در باشگاههای تهران به مدت 11 سال

طی سال‌های1343 تا 1354 و مربی تیم ملی بانوان.